Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Σειμωνίου Ἰουλιανοῦ

Xml ид: Simonius
Име (Гр): Σειμωνίου Ἰουλιανοῦ
Въведен: epidoc xml