Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

База за статуя на цезар Максим, издигната от град Филипопол

Паметник AE.1248
Издател(и)
Николай Шаранков.
Вид паметник
постамент
Материал
мрамор
Място на намиране
Пловдив, преизползван в основите на късноантично мостово съоръжение
Видян в
експониран в лапидариума в Стария град в Пловдив
Произход
около Пловдив, преизползван в основите на късноантично мостово съоръжение
Размери
вис. 172 см, шир. 78 см, деб. 58 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
вис. 3.2 см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Категория на надписа
почетен надпис за императори - проза
Датиране
236 - 238 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
office, titulature
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι τύχηι.
Τὸν μέγιστον καὶ θειότατον
Καίσαρα ⟦Γ(άιον) Ἰ[ούλιον Οὐῆρον]⟧
[⟦Μάξιμον⟧ Εὐ]τυχῆ Εὐσεβῆ ((·)) Σεβ(αστὸν) ((·)) ⟦[υἱὸν]⟧
5[τ]οῦ μεγίστου καὶ θειοτάτου (vac.1)
Αὐτοκράτορος ⟦Γ(αίου) [Ἰουλίου Οὐήρου]⟧
⟦[Μαξιμείνου]⟧ Εὐτυχοῦς Εὐσεβοῦς
Σεβ(αστοῦ) ((·)) ἡ λαμπροτάτη μητρόπολις
τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας Φιλιππόπολις
10τὸν τῆς οἰκουμένης δεσπότην, ὑπα-
[τ]εύοντος τῆς ἐπαρχείας Κλωδίου
[Σα]τορνείνου, πρωταρχοῦντος
[Αὐρ(ηλίου)] Ἀπολλωνίδου Ἀπολλοδώρου,
[τοῦ αὐ]τοῦ καὶ ἐπιμελουμένου
15[ἐκ τῶ]ν ὑπερπαιόντων χρημάτων.
(vac.1)
Εὐτυχῶς.

AΓΑΘHΙΤYΧΗΙ
ΤONMEΓΙΣΤΟNΚΑIΘΕΙOΤΑΤΟN
ΚΑIΣΑΡΑΓI[............]
[.........]ΤΥΧHΕYΣΕΒH · ΣΕΒ · [....]
5[.]ΟYMΕΓIΣΤΟΥΚΑIΘΕΙΟΤAΤΟΥ vacat
ΑYΤΟΚΡAΤΟΡΟΣΓ[..............]
[..........]ΕYΤΥΧΟYΣΕYΣΕΒΟYΣ
ΣΕΒ · HΛΑMΠΡΟΤAΤΗMΗΤΡOΠΟΛΙΣ
ΤHΣΘΡAΚΩNEΠΑΡΧΕIΑΣΦΙΛΙΠΠOΠΟΛΙΣ
10ΤONΤHΣΟIΚΟΥMENΗΣΔΕΣΠOΤΗNYΠΑ
[.]ΕYΟNΤΟΣΤHΣEΠΑΡΧΕIΑΣΚΛΩΔIΟΥ
[..]ΤΟΡNΕINΟΥΠΡΩΤΑΡΧΟYNΤΟΣ
[........]AΠΟΛΛΩNIΔΟΥAΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ
[.....]ΤΟYΚΑIEΠΙMΕΛΟΥMENΟΥ
15[....]NYΠΕΡΠΑΙONΤΩNΧΡΗMAΤΩN
vacat
ΕYΤΥΧΩΣ
Текст
На добър час! На най-великия и най-божествения император Цезар Гай Юлий Вер Максим, щастлив и благочестив, Август, син на най-великия и най-божествен император Гай Юлий Вер Максимин, щастлив и благочестив, Август. Най-блестящата метрополия на провинция Тракия Филипопол (почете със статуя) господаря на света, когато управител на провинцията е Тит Клодий Сатурнин, а пръв архонт – Аврелий Аполонид, син на Аполодор, като същият е и отговорник (за издигането на статуята) от останалите в излишък средства. Да е на щастие!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Τὸν

tag: w
μέγιστον

lemma: μέγας
tag: w
καὶ

tag: w
θειότατον

lemma: θεῖος
tag: w
⤦ n: 3

tag: lb
Καίσαρα

lemma: Καῖσαρ
tag: w
Γάιον Ἰούλιον Οὐῆρον Μάξιμον

type: emperor
ref: Thraxson
tag: persName
Γάιον Ἰούλιον Οὐῆρον

tag: del
Γάιον

tag: name
Ἰούλιον

tag: name

tag: #text
ούλιον

tag: supplied
Οὐῆρον

tag: name
⤦ n: 4

tag: lb
Μάξιμον

tag: name
Εὐτυχῆ

lemma: Εὐτυχής
tag: w
Εὐ

tag: supplied
τυχῆ

tag: #text
Εὐσεβῆ

lemma: Εὐσεβής
tag: w

type: dot
tag: g
Σεβαστὸν

lemma: Σεβαστός
tag: w

type: dot
tag: g
υἱὸν

tag: del
⤦ n: 5

tag: lb
τοῦ

tag: w
τ

tag: supplied
οῦ

tag: #text
μεγίστου

lemma: μέγας
tag: w
καὶ

tag: w
θειοτάτου

lemma: θεῖος
tag: w

quantity: 1
unit: character
tag: space
⤦ n: 6

tag: lb
Αὐτοκράτορος

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου Μαξιμείνου

type: emperor
ref: Thrax
tag: persName
Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου

tag: del
Γαίου

tag: name
Ἰουλίου Οὐήρου

tag: supplied
Ἰουλίου

tag: name
Οὐήρου

tag: name
⤦ n: 7

tag: lb
Μαξιμείνου

tag: del
Εὐτυχοῦς

lemma: Εὐτυχής
tag: w
Εὐσεβοῦς

lemma: Εὐσεβής
tag: w
⤦ n: 8

tag: lb
Σεβαστοῦ

lemma: Σεβαστός
tag: w

type: dot
tag: g

tag: w
λαμπροτάτη

lemma: λαμπρός
tag: w
μητρόπολις

lemma: μητρόπολις
tag: w
⤦ n: 9

tag: lb
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
Φιλιππόπολις

ref: Phil
tag: placeName
⤦ n: 10

tag: lb
τὸν

tag: w
τῆς

tag: w
οἰκουμένης

lemma: οἰκουμένη
tag: w
δεσπότην

lemma: δεσπότης
tag: w
,

tag: #text
ὑπα τεύοντος

lemma: ὑπατεύω
tag: w
ὑπα

tag: #text
⤦ n: 11

break: no
tag: lb
τ

tag: supplied
εύοντος

tag: #text
τῆς

tag: w
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
Κλωδίου Σατορνείνου

ref: Saturninus
type: official
nymRef: Κλώδιος Σατορνεῖνος
tag: persName
Κλωδίου

ref: Clodius
nymRef: Κλώδιος
type: gentilicium
tag: name
⤦ n: 12

tag: lb
Σατορνείνου

ref: Saturninus
nymRef: Σατορνῖνος
type: cognomen
tag: name
Σα

tag: supplied
τορνείνου

tag: #text
,

tag: #text
πρωταρχοῦντος

lemma: πρωταρχέω
tag: w
⤦ n: 13

tag: lb
Αὐρηλίου Ἀπολλωνίδου Ἀπολλοδώρου

ref: AT016
type: official
nymRef: Αὐρήλιος Ἀπολλωνίδης Ἀπολλοδώρου
tag: persName
Αὐρηλίου

tag: supplied
Ἀπολλωνίδου

ref: Apollonides
nymRef: Ἀπολλωνίδης
type: cognomen
tag: name
Ἀπολλοδώρου

nymRef: Ἀπολλόδωρος
ref: Apollodorus
tag: name
,

tag: #text
⤦ n: 14

tag: lb
τοῦ

tag: supplied
αὐτοῦ

tag: w
αὐ

tag: supplied
τοῦ

tag: #text
καὶ

tag: w
ἐπιμελουμένου

lemma: ἐπιμελέομαι
tag: w
⤦ n: 15

tag: lb
ἐκ

tag: supplied
τῶν

tag: w
τῶ

tag: supplied
ν

tag: #text
ὑπερπαιόντων

lemma: ὑπερπαίω
tag: w
χρημάτων

lemma: χρῆμα
tag: w
.

tag: #text

tag: lb

quantity: 1
unit: line
tag: space
⤦ n: 16

tag: lb
Εὐτυχῶς

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 νμε, νκ;
4 ηε;
5 με;
7 ου (εὐσεβοῦς);
8 ημη;
9 τησ, ωνε, πο, πο;
10 τησ, με, νησ, την;
11 τησ;
12 νε;
13 ων, ωρ;
14 με (-μένου);
15 πε, ων, ρημ, των;
16 ωσ.
Апарат:
Текстът на надписа следва изданието на Шаранков.
3-4, 6-7 старателно извършено damnatio memoriae на личните имена и думата υἱόν.
Коментар

Гай Юлий Вер Максим, синът на император Максимин Тракиеца, е удостоен в този надпис с титлата Август, въпреки че официално е бил обявен само за Цезар в първите месеци на 236 г. сл.Хр. Това вероятно е проява на ласкателство от страна на властите във Филипопол, които наричат Максим Август и в IGBulg 1515; AE 2006, 1247; AE 2006, 1251 и IGBulg 1374.

Марк Аврелий Аполонид, син на Аполодор, е известен като първи архонт на Филипопол от още два надписа, единият от Кела, със същия текст - IGBulg 1515, а другият от Пловдив, с почти идентичен текст - AE 2006, 1247. Единствената разлика в текста на другия надпис от Пловдив е името на провинциалния управител Симоний Юлиан. Очевидно е, че по време на архонтството на Аврелий Аполонид е настъпила смяна на провинциалния управител на Тракия. Тит Клодий Сатурнин вероятно е последният управител на Тракия при управлението на император Максимин Тракиеца, тъй като милиарна колона с неговото име е била подготвена, но неизползвана (AE 2006, 1251).

Аврелий Аполонид, син на Аполодор, освен първи архонт е бил и първожрец на Филипопол според надпис от Хисар (IGBulg 1476).

Трябва да се отбележи употребата на глагола ὑπερπαίω, който се среща само в няколко епиграфски паметника от територията на Филипопол и Августа Траяна от втората четвърт на III в. сл.Хр. в същата формула (IGBulg 1510; IGBulg 1515; IGBulg 1564; IGBulg 1565; IGBulg 1566; AE 2006, 1247). Вероятно градските власти, издигнали тези надписи, са искали да избегнат обвинения в разточителство в този период на икономическа криза.

Библиография
Шаранков, Николай. Пет филипополски надписа в чест на император Максимин Тракиец и сина му цезар Максим (235-238). В: Известия на Археологическия институт T. 39, 2006, стр. 231-242, T.. 235-237, Nr. 2, .