Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Милиарна колона за император Максимин Тракиец, издигната от град Филипопол

Паметник AE.1251
Издател(и)
Николай Шаранков.
Вид паметник
колона
Материал
мрамор
Място на намиране
Пловдив, преизползван в основите на късноантично мостово съоръжение
Видян в
експониран в Пловдив пред сградата на Регионалния археологически музей
Произход
около Пловдив, преизползван в основите на късноантично мостово съоръжение
Размери
вис. 160 см, диам. 54 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
вис. 3.3 см
Разположение на надписа
Колона с грубо обработена база; надписът е в горната част на колоната.
Декорация
Надпис
Категория на надписа
милиарна колона
Датиране
236 - 238 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
office, titulature
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι τύχῃ.
ὑπὲρ ὑγείας καὶ σωτηρίας
καὶ αἰωνίου διαμονῆς
τῶν κυρίων ἡμῶν Αὐτο-
5κρατόρων ((·))Γ((·))((·))(αίου) ⟦Ἰουλ(ίου) ((·)) Οὐήρου⟧
⟦Μαξιμείνου καΓ(αίου) Ἰουλ(ίου) Οὐήρου
Μαξίμου Κασαρος Σ⟧εβ(αστῶν) καὶ τοῦ
σύνπαντος αὐτῶν οἴκου, ὑπατεύοντος
τοῦ λαμπροτάτου ((·))Τ((·))(ίτου) Κλωδίου Σατορνείνου
10ἡ λαμπροτάτη μητρόπολις Φιλ{λ}ιππόπολις
ἐκ τῶν ((·))ἰ((·))δίων χρημάτων.
ια´

AΓΑΘHΙΤYΧH
YΠEΡYΓΕIΑΣΚΑIΣΩΤΗΡIΑΣ
ΚΑIΑIΩNIΟΥΔΙΑMΟNHΣ
ΤΩNΚΥΡIΩNHMΩNΑYΤΟ
5ΚΡΑΤOΡΩN · Γ · · IΟΥΛ · Ο..Ρ.Υ
M.ΞΙ.ΕINΟΥΚ.I.IΟΥΛΟ....Υ
MΑΞIMΟ.ΚΑ.ΣΑΡΟΣΣΕΒΚΑIΤΟY
ΣYNΠΑNΤΟΣΑYΤΩNΟIΚΟΥYΠΑΤΕYΟNΤΟΣ
ΤΟYΛΑMΠΡΟΤAΤΟΥ · Τ · ΚΛΩΔIΟΥΣΑΤΟΡNΕINΟΥ
10HΛΑMΠΡΟΤAΤΗMΗΤΡOΠΟΛΙΣΦΙΛΛΙΠΠOΠΟΛΙΣ
EΚΤΩN · I · ΔIΩNΧΡΗMAΤΩN
ΙΑ
Текст
На добър час. За здравето и благополучието, и вечния живот на нашите господари императорите Гай Юлий Вер Максимин и Гай Юлий Вер Максим цезар, Августи, и на цялото им семейство, когато управител беше най-блестящият Тит Клодий Сатурнин, най-блестящият главен град Филипопол [постави милиарната колона] от собствените си средства. 11 [мили от Филипопол].
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχῃ

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
ὑπὲρ

lemma: ὑπέρ
tag: w
ὑγείας

lemma: ὑγεία
tag: w
καὶ

tag: w
σωτηρίας

lemma: σωτηρία
tag: w
⤦ n: 3

tag: lb
καὶ

tag: w
αἰωνίου

lemma: αἰώνιος
tag: w
διαμονῆς

lemma: διαμονή
tag: w
⤦ n: 4

tag: lb
τῶν

tag: w
κυρίων

lemma: κύριος
tag: w
ἡμῶν

tag: w
Αὐτο κρατόρων

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
Αὐτο

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
κρατόρων

tag: #text
Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου Μαξιμείνου

type: emperor
ref: Thrax
tag: persName

type: dot
tag: g
Γαίου

tag: name
Ἰουλίου

tag: del
Ἰουλίου

tag: name

type: dot
tag: g
Οὐήρου

tag: del
⤦ n: 6

tag: lb
Μαξιμείνου

tag: name
καὶ

tag: del
Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου Μαξίμου

tag: del
Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου Μαξίμου

type: emperor
ref: Thraxson
tag: persName
Γαίου

tag: name
Ἰουλίου

tag: name
Οὐήρου

tag: name
Ο

tag: #text
ὐήρο

tag: unclear
υ

tag: #text
⤦ n: 7

tag: lb
Μαξίμου

tag: name
Μαξίμο

tag: #text
υ

tag: unclear
Καίσαρος

tag: del
Σεβαστῶν

lemma: Σεβαστός
tag: w
καὶ

tag: w
τοῦ

tag: w
⤦ n: 8

tag: lb
σύνπαντος

lemma: σύμπας
tag: w
αὐτῶν

tag: w
οἴκου

lemma: οἶκος
tag: w
,

tag: #text
ὑπατεύοντος

lemma: ὑπατεύω
tag: w
⤦ n: 9

tag: lb
τοῦ

tag: w
λαμπροτάτου

lemma: λαμπρός
tag: w
Τίτου Κλωδίου Σατορνείνου

ref: Saturninus
type: official
nymRef: Τίτος Κλώδιος Σατορνεῖνος
tag: persName
Τίτου

ref: Titus
nymRef: Τίτος
tag: name
Κλωδίου

nymRef: Κλώδιος
ref: Clodius
type: gentilicium
tag: name
Σατορνείνου

ref: Saturninus
nymRef: Σατορνεῖνος
type: cognomen
tag: name
⤦ n: 10

tag: lb

tag: w
λαμπροτάτη

lemma: λαμπρός
tag: w
μητρόπολις

lemma: μητρόπολις
tag: w
Φιλλιππόπολις

ref: Phil
tag: placeName
Φιλ

tag: #text
λ

tag: surplus
ιππόπολις

tag: #text
⤦ n: 11

tag: lb
ἐκ

lemma: ἐκ
tag: w
τῶν

tag: w
ἰδίων

lemma: ἴδιος
tag: w

type: dot
tag: g

tag: #text

type: dot
tag: g
δίων

tag: #text
χρημάτων

lemma: χρῆμα
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 12

tag: lb
ια

value: 11
tag: num
Критически апарат
Букви в лигатура:
6 με;
7 ου (τοῦ);
8 νπ, ων;
9 μπρ, νε, ου;
10 μπρ, ημη;
11 ων (τῶν), ων (ἰδίων).
Апарат:
Текстът на надписа следва изданието на Шаранков с някои допълнителни уточнения.
5-7 Заличаването на императорските имена е извършено небрежно и всички букви се четат.
11 Началната буква ·Ι· в ἰδίων е оградена с точки.
12 Числото на милите е изписано с букви с по-голяма височина.
Коментар

Гай Юлий Вер Максим, синът на император Максимин Тракиеца, е удостоен в този надпис с титлата Август, въпреки че официално е бил обявен само за Цезар в първите месеци на 236 г. сл. Хр. Това вероятно е проява на ласкателство от страна на властите във Филипопол, които наричат Максим Август и в IGBulg 1374 (милиарна колона с почти идентичен текст); IGBulg 1515; AE 2006, 1247 и AE 2006, 1248.

Числото в долната част на надписа означава разстояние от 11 мили (ок. 16 км), но колоната е намерена в покрайнините на Филипопол, само на половин миля от Източната порта на града. Ако колоната е била поставена на 11 мили от града, след това трябва да е била пренесена обратно във Филипопол, за да бъде преизползвана като строителен материал. Но тя може да е била само подготвена в самия край на управлението на император Максимин Тракиеца, а след внезапната смяна на императора да се е оказала ненужна и да е била оставена в града.

Библиография