Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

База за статуя на Юлия Мамея, издигната от Общото събрание на провинция Тракия

Паметник AE.1254
Издател(и)
Николай Шаранков.
Вид паметник
постамент
Материал
мрамор
Място на намиране
Пловдив, преизползван в основите на късноантично мостово съоръжение
Видян в
експониран в лапидариума в Стария град в Пловдив
Произход
около Пловдив, преизползван в основите на късноантично мостово съоръжение
Размери
вис. 172 см, шир. 68 см, деб. 58 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
вис. 3 - 4.9 см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Категория на надписа
почетен надпис за императори - проза
Датиране
222-235 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
office, titulature
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι τύχηι.
Τὴν τοῦ θειοτάτου
καὶ ἀνεικήτου Αὐτο-
κράτορος <Σ>εβαστὴν
5μητέρα Μ(άρκου) ((·)) Αὐρ(ηλίου) ((·)) Σευή-
ρου ⟦[Ἀλ]εξ[άνδ]ρου⟧
καὶ τῶν ((·))ἱ((·))ερῶν αὐτοῦ
στρατευμάτων ⟦((·))Ἰ((·))ου⟧-
⟦[λίαν Μαμαί]αν⟧ ἡ
10λαμπροτάτη Θρᾳ-
κῶν ἐπαρχεία, ((leaf))
(vac.)
ἐπιμελουμένου
Πο(πλίου) ((·)) Ἀντίου Τήρου
θρᾳκάρχ[ου].

AΓΑΘHΙΤYΧΗΙ
ΤHNΤΟYΘΕΙΟΤAΤΟΥ
ΚΑIANΕΙΚHΤΟΥΑYΤΟ
ΚΡAΤΟΡΟΣ[.]ΕΒΑΣΤHN
5MΗΤEΡΑM · ΑYΡ · ΣΕΥH
ΡΟΥ[..]ΕΞ[...]ΡΟΥ
ΚΑIΤΩN · I · ΕΡΩNΑYΤΟY
ΣΤΡΑΤΕΥMAΤΩN · I · ΟΥ
[.........]ΑNH
10ΛΑMΠΡΟΤAΤΗΘΡA
ΚΩNEΠΑΡΧΕIΑ- leaf
vacat
EΠΙMΕΛΟΥMENΟΥ
ΠΟ · ANΤIΟΥΤHΡΟΥ
ΘΡAΚAΡΧ[..]
Текст
На добър час! Най-блестящата провинция Тракия (издигна статуя на) Юлия Мамея, августейшата майка на най-божествения и непобедим император Марк Аврелий Север Александър и на неговите свещени военни лагери. (За издигането на статуята) отговаряше тракархът Публий Анций Терес.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Τὴν

tag: w
τοῦ

tag: w
θειοτάτου

lemma: θεῖος
tag: w
⤦ n: 3

tag: lb
καὶ

tag: w
ἀνεικήτου

lemma: ἀνίκητος
tag: w
Αὐτο κράτορος

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
Αὐτο

tag: #text
⤦ n: 4

break: no
tag: lb
κράτορος

tag: #text
Σεβαστὴν

lemma: Σεβαστός
tag: w
Σ

tag: supplied
εβαστὴν

tag: #text
⤦ n: 5

tag: lb
μητέρα

lemma: μήτηρ
tag: w
Μάρκου Αὐρηλίου Σευή ρου Ἀλεξάνδρου

type: emperor
ref: Caracalla
tag: persName
Μάρκου

tag: name

type: dot
tag: g
Αὐρηλίου

tag: name

type: dot
tag: g
Σευή ρου

tag: name
Σευή

tag: #text
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
ρου

tag: #text
Ἀλεξάνδρου

tag: name
⤦ n: 7

tag: lb
καὶ

tag: w
τῶν

tag: w
ἱερῶν

lemma: ἱερός
tag: w

type: dot
tag: g

tag: #text

type: dot
tag: g
ερῶν

tag: #text
αὐτοῦ

tag: w
⤦ n: 8

tag: lb
στρατευμάτων

lemma: στράτευμα
tag: w
Ἰου λίαν Μαμαίαν

type: emperor
tag: persName
Ἰου λίαν

tag: name
Ἰου

tag: del

type: dot
tag: g

tag: #text

type: dot
tag: g
ου

tag: #text
⤦ n: 9

break: no
tag: lb
λίαν

tag: del
Μαμαίαν

tag: name

tag: w
⤦ n: 10

tag: lb
λαμπροτάτη

lemma: λαμπρός
tag: w
Θρᾳ κῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
Θρᾳ

tag: #text
⤦ n: 11

break: no
tag: lb
κῶν

tag: #text
ἐπαρχεία

lemma: ἐπαρχία
tag: w
,

tag: #text

type: leaf
tag: g

tag: lb

extent: unknown
tag: space
⤦ n: 12

tag: lb
ἐπιμελουμένου

lemma: ἐπιμελέομαι
tag: w
⤦ n: 13

tag: lb
Ποπλίου Ἀντίου Τήρου

type: official
ref: Teres
nymRef: Πόπλιος Ἄντιος Τήρης
tag: persName
Ποπλίου

nymRef: Πόπλιος
ref: Publius
type: praenomen
tag: name

type: dot
tag: g
Ἀντίου

nymRef: Ἄντιος
ref: Antius
type: gentilicium
tag: name
Τήρου

nymRef: Τήρης
ref: Teres
type: cognomen
tag: name
⤦ n: 14

tag: lb
θρᾳκάρχου

lemma: θρᾳκάρχης
tag: w
θρᾳκάρχ

tag: #text
ου

tag: supplied
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 ην;
3 νε;
4 ην;
5 μη;
7 ων, ων, ου;
8 ων;
14 πο.
Апарат:
Текстът на надписа следва изданието на Шаранков с някои допълнителни уточнения.
5 Буквата Μ, обозначаваща съкратеното императорско име Μ(άρκου), е с по-голяма височина и следвана от точка.
7 Началната буква ·Ι· в ἱερῶν е с по-голяма височина и оградена с точки.
8 Началната буква ·Ι· в Ἰου- е с по-голяма височина и оградена с точки.
Коментар

Особената титла на Юлия Мамея „майка на свещените военни лагери на императора“ може би насочва към период на военни действия в Римската империя. Възможно е статуята да е била издигната във връзка с посещението на Север Александър и майка му Юлия Мамея във Филопопол през зимата на 233-234 г. сл. Хр., когато императорът след източната си кампания от 231-233 г. преминава през Тракия на път към северните граници на империята.

Имената на Север Александър и Юлия Мамея са били умишлено заличени през 235 г., когато императорът и майка му са убити и престолът е зает от Максимин Тракиец.

Статуята е била издигната от Общото събрание на провинция Тракия (τὸ κοινὸν τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας), отъждествено в текста със самата провинция. Общото събрание на Тракия (тракийски койнон), създадено по времето на император Домициан, включвало представители на градовете в провинцията и заседавало във Филипопол. Ръководителят му първоначално носел титлата „първожрец на провинцията“ (ἀρχιερεὺς τῆς ἐπαρχείας), а впоследствие „тракарх“ (θρᾳκάρχης).

Тракархът Публий Анций Терес е известен от още няколко надписа. Той принадлежи на знатната фамилия на Анциите от Пауталия (дн. Кюстендил), за която вж. коментара към надпис IGBulg 1537.

Библиография
Шаранков, Николай. Пет филипополски надписа в чест на император Максимин Тракиец и сина му цезар Максим (235-238). В: Известия на Археологическия институт T. 39, 2006, стр. 231-242, T.. 7-8, № 5, .