Ancient Greek Inscriptions

from Bulgaria

Klada Bg

View 1 form,

Xml id: StZ
Name (en): Stara Zagora
Name (Bg): Стара Загора
Location: 42.43278, 25.64194
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/216731
Input: authority
Skivai: AugTr