Ancient Greek Inscriptions

from Bulgaria

Klada Bg

View 1 form,

Xml id: Oescus
Name (en): Oescus
Name (Bg): Ескус
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/216907
Input: authority
Skivai: Oescus