Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, ἡγεμονεύσαντα

Форма: ἡγεμονεύσαντα
Език: grc
Въведен: epidoc xml