Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Εὐσεβοῦς

Дума: Εὐσεβής
Форма: Εὐσεβοῦς
Език: grc
Въведен: epidoc xml