Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρηλίου Ἀπολλω νίδου Ἀπολλοδώρου

Xml ид: AT016
Име (Гр): Αὐρηλίου Ἀπολλω νίδου Ἀπολλοδώρου
Въведен: epidoc xml