Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Φουρίαν Σαβινιανὴν Τρανκυλλείναν

Xml ид: Tranquillina
Име (Гр): Φουρίαν Σαβινιανὴν Τρανκυλλείναν
Въведен: epidoc xml