Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Δαεζερις

Xml id: Daezeris
Име (Гр): Δαεζερις
Въведен: epidoc xml