Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Σατορνῖνος

Xml id: Saturninus
Име (Гр): Σατορνῖνος
Въведен: epidoc xml