Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Δημέας

Xml id: Demeas
Име (Гр): Δημέας
Въведен: epidoc xml