Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Κύιντος

Xml id: Quintus
Име (Гр): Κύιντος
Въведен: epidoc xml