Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρηλιανός

Xml id: Aurelianus
Име (Гр): Αὐρηλιανός
Въведен: epidoc xml