Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Στράτων

Xml id: Strato
Име (Гр): Στράτων
Въведен: epidoc xml