База за статуя на цезар Максим, издигната от град Филипопол

Паметник AE1247
Автор
Николай Шаранков
Вид паметник
постамент
Материал
мрамор
Място на намиране
Пловдив, преизползван в основите на късноантично мостово съоръжение
Видян в
експониран в лапидариума в Стария град в Пловдив
Произход
Филипопол
Размери
вис. 192 см, шир. 89 см, деб. 68 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
вис. 3.2 - 4 см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Жанр на надписа
почетен надпис за императори - проза
Датиране
236 - 238 г. сл. Хр.
Критерии за датиране
длъжност, титулатура
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι τύχηι.
Τὸν μγι[στ]ον κα[ὶ θειότατον]
Καίσαρ[α ⟦Γ(άιον) Ἰούλ(ιον) Οὐῆρον Μάξιμον⟧]
Εὐτυχ Εὐσεβῆ Σεβ(αστὸν) υἱὸν τοῦ με-
5γίστου [κ]αὶ θειοτάτου Αὐτοκρά-
τ[ορος ⟦Γ(αίου) Ἰουλ(ίου) Οὐήρου Μαξιμείνου⟧]
[Ε]τ υχο[ῦ]ς Εὐσεβοῦς Σεβ(αστοῦ) ((·)) ἡ <λ>αμπροτάτη
μητρόπολις τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχείας
Φιλ ιππόπολις τὸν τῆς οἰκουμένης
10[δε] σπότην ὑπατεύοντος τῆς ἐπαρ-
χείας Σειμωνίου Ἰουλιανοῦ (vac.3)
πρωταρχοῦντος ((·)) Αὐρ(ηλίου) ((·)) Ἀπολλω-
νίδου Ἀπολλοδώρου τοῦ αὐτοῦ
καὶ ἐπιμελουμένου ἐκ τῶν ὑπερπαι-
15όντων χρημάτων. Εὐτυχῶς.

AΓΑΘHΙΤYΧΗΙ
ΤONM.ΓΙ[..]Ο...[. .........]
.ΑIΣΑΡ[. ............................]
.YΤΥΧ.ΕYΣΕΒHΣΕΒΥIONΤΟYMΕ
5ΓIΣΤΟΥ[.]ΑIΘΕΙΟΤAΤΟΥΑYΤΟΚΡA
[. .... ....................................]
[.].Τ[... .]ΣΕYΣΕΒΟYΣΣΕΒ · H[.]ΑMΠΡΟΤAΤΗ
MΗΤΡOΠΟΛΙΣΤHΣΘΡAΚΩNEΠΑΡΧΕIΑΣ
.ΙΛ[..]ΠOΠΟΛΙΣΤONΤHΣΟIΚΟΥMENΗΣ
10[.. ..]OΤΗNYΠΑΤΕYΟNΤΟ.ΤHΣEΠΑΡ
[.]ΕIΑΣΣΕΙMΩNIΟΥIΟΥΛΙΑNΟY vacat
ΠΡΩΤΑΡΧΟYNΤΟΣ · ΑYΡ · AΠΟΛΛΩ
NIΔΟΥAΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥΤΟYΑYΤΟY
ΚΑIEΠΙMΕΛΟΥMENΟΥEΚΤΩNYΠΕΡΠΑΙ
15ONΤΩNΧΡΗMAΤΩNΕYΤΥΧΩΣ
Текст
На добър час! На най-великия и най-божествения император Цезар Гай Юлий Вер Максим, щастлив и благочестив, Август, син на най-великия и най-божествен император Гай Юлий Вер Максимин, щастлив и благочестив, Август. Най-блестящата метрополия на провинция Тракия Филипопол (почете със статуя) господаря на света, когато управител на провинцията е Симоний Юлиан, а пръв архонт – Аврелий Аполонид, син на Аполодор, като същият е и отговорник (за издигането на статуята) от останалите в излишък средства. Да е на щастие!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Τὸν

tag: w
μέγιστον

lemma: μέγας
tag: w
μ

tag: #text

tag: unclear
γι

tag: #text
στ

tag: supplied
ο

tag: #text
ν

tag: unclear
καὶ

tag: w
κα

tag: unclear

tag: supplied
θειότατον

lemma: θεῖος
tag: w
⤦ n: 3

tag: lb
Καίσαρα

lemma: Καῖσαρ
tag: w
Κ

tag: unclear
αίσαρ

tag: #text
α

tag: supplied
Γάιον Ἰούλιον Οὐῆρον Μάξιμον

tag: supplied
⤦ n: 4

tag: lb
Εὐτυχῆ

lemma: Εὐτυχής
tag: w
Ε

tag: unclear
ὐτυχ

tag: #text

tag: unclear
Εὐσεβῆ

lemma: Εὐσεβής
tag: w
Σεβαστὸν

lemma: Σεβαστός
tag: w
υἱὸν

lemma: υἱός
tag: w
τοῦ

tag: w
με γίστου

lemma: μέγας
tag: w
με

tag: #text
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
γίστου

tag: #text
καὶ

tag: w
κ

tag: supplied
αὶ

tag: #text
θειοτάτου

lemma: θεῖος
tag: w
Αὐτοκρά τορος

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
Αὐτοκρά

tag: #text
⤦ n: 6

break: no
tag: lb
τ

reason: undefined
tag: supplied
ορος

tag: supplied
Γαίου Ἰουλίου Οὐήρου Μαξιμείνου

tag: supplied
⤦ n: 7

tag: lb
Εὐτυχοῦς

lemma: Εὐτυχής
tag: w
Ε

tag: supplied

tag: unclear
τ

tag: #text
υχο

reason: undefined
tag: supplied
υχ

tag: #text
ο

tag: unclear

tag: supplied
ς

tag: #text
Εὐσεβοῦς

lemma: Εὐσεβής
tag: w
Σεβαστοῦ

lemma: Σεβαστός
tag: w

type: dot
tag: g

tag: w
λαμπροτάτη

lemma: λαμπρός
tag: w
λ

tag: supplied
αμπροτάτη

tag: #text
⤦ n: 8

tag: lb
μητρόπολις

lemma: μητρόπολις
tag: w
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
ref: Thrace
tag: placeName
ἐπαρχείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
⤦ n: 9

tag: lb
Φιλιππόπολις

ref: Phil
tag: placeName
Φ

tag: unclear
ιλ

tag: #text
ιπ

reason: undefined
tag: supplied
πόπολις

tag: #text
τὸν

tag: w
τῆς

tag: w
οἰκουμένης

lemma: οἰκουμένη
tag: w
⤦ n: 10

tag: lb
δεσπότην

lemma: δεσπότης
tag: w
δε

tag: supplied
σπ

reason: undefined
tag: supplied
σ

tag: unclear
π

tag: #text
ότην

tag: #text
ὑπατεύοντος

lemma: ὑπατεύω
tag: w
ὑπατεύοντο

tag: #text
ς

tag: unclear
τῆς

tag: w
ἐπαρ χείας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
ἐπαρ

tag: #text
⤦ n: 11

break: no
tag: lb
χ

reason: undefined
tag: supplied
είας

tag: #text
Σειμωνίου Ἰουλιανοῦ

type: official
ref: Simonius
nymRef: Σειμώνιος Ἰουλιανός
tag: persName
Σειμωνίου

nymRef: Σειμώνιος
ref: Simonius
type: gentilicium
tag: name
Ἰουλιανοῦ

nymRef: Ἰουλιανός
ref: Iulianus
type: cognomen
tag: name

quantity: 3
unit: character
tag: space
⤦ n: 12

tag: lb
πρωταρχοῦντος

lemma: πρωταρχέω
tag: w

type: dot
tag: g
Αὐρηλίου Ἀπολλω νίδου Ἀπολλοδώρου

ref: AT016
type: official
nymRef: Αὐρήλιος Ἀπολλωνίδης Ἀπολλοδώρου
tag: persName
Αὐρηλίου

nymRef: Αὐρήλιος
ref: Aurelius
type: gentilicium
tag: name

type: dot
tag: g
Ἀπολλω νίδου

ref: Apollonides
nymRef: Ἀπολλωνίδης
type: cognomen
tag: name
Ἀπολλω

tag: #text
⤦ n: 13

break: no
tag: lb
νίδου

tag: #text
Ἀπολλοδώρου

nymRef: Ἀπολλόδωρος
ref: Apollodorus
tag: name
τοῦ

tag: w
αὐτοῦ

tag: w
⤦ n: 14

tag: lb
καὶ

tag: w
ἐπιμελουμένου

lemma: ἐπιμελέομαι
tag: w
ἐκ

lemma: ἐκ
tag: w
τῶν

tag: w
ὑπερπαι όντων

lemma: ὑπερπαίω
tag: w
ὑπερπαι

tag: #text
⤦ n: 15

break: no
tag: lb
όντων

tag: #text
χρημάτων

lemma: χρῆμα
tag: w
.

tag: #text
Εὐτυχῶς

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 με, νκ;
4 ησ;
7 μπρ, τη;
8 μη, τρ, ησ, ωνε;
9 ησ, με, νησ;
10 ην, ησ;
12 πρ;
14 με (-μένου), ων, πε;
15 ων, ημ, ων, ωσ.
Апарат:
Текстът на надписа следва изданието на Шаранков с някои допълнителни уточнения.
3, 6 старателно извършено damnatio memoriae на личните имена;
6-7, 9-10 при последния оглед на камъка през 2022 г. е забелязано отчупване, което е унищожило няколко букви при началото на редовете;
7 ΗΑΜΠΡΟΤΑΤΗ: каменоделецът е пропуснал буквата Λ пред сходно изглеждащата буква Α.
Коментар

Гай Юлий Вер Максим, синът на император Максимин Тракиеца, е удостоен в този надпис с титлата Август, въпреки че официално е бил обявен само за Цезар в първите месеци на 236 г. сл.Хр. Това вероятно е проява на ласкателство от страна на властите във Филипопол, които наричат Максим Август и в IGBulg 1515; AE 2006, 1248; AE 2006, 1251 и IGBulg 1374.

Марк Аврелий Аполонид, син на Аполодор, е известен като първи архонт на Филипопол от още два надписа с почти идентичен текст, единият също от Пловдив - AE 2006, 1248, а другият от Кела - IGBulg 1515. Единствената разлика в текстовете на тези два надписа е името на провинциалния управител, което е Тит Клодий Сатурнин. Очевидно е, че по време на архонтството на Аврелий Аполонид е настъпила смяна на провинциалния управител на Тракия. Тит Клодий Сатурнин вероятно е последният управител на Тракия при управлението на император Максимин Тракиеца, тъй като милиарна колона с неговото име е била подготвена, но неизползвана (AE 2006, 1251).

Аврелий Аполонид, син на Аполодор, освен първи архонт е бил и първожрец на Филипопол според надпис от Хисар (IGBulg 1476).

Трябва да се отбележи употребата на глагола ὑπερπαίω, който се среща само в няколко епиграфски паметника от територията на Филипопол и Августа Траяна от втората четвърт на III в. сл.Хр. в същата формула (IGBulg 1510; IGBulg 1515; IGBulg 1564; IGBulg 1565; IGBulg 1566; AE 2006, 1248). Вероятно градските власти, издигнали тези надписи, са искали да избегнат обвинения в разточителство в този период на икономическа криза.

Библиография
Шаранков, Николай. Пет филипополски надписа в чест на император Максимин Тракиец и сина му цезар Максим (235-238). В: Известия на Археологическия институт T. 39, 2006, стр. 231-242, T.. 234-235, Nr. 1, .