Милиарна колона за император Гордиан III, издигната от град Филипопол

Паметник III.1384
Автор
Георги Михаилов
Вид паметник
колона
Материал
варовик
Място на намиране
в турското гробище на югозапад от с. Оризаре
Видян в
експонирана в двора на Националния исторически музей в София
Произход
Оризаре
Размери
вис. 165 см, диам. около 38 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
вис. 3 см
Разположение на надписа
Колона с четвъртита база; надпис в горната част на колоната.
Декорация
Надпис
Жанр на надписа
милиарна колона
Датиране
241-244 г. сл.Хр.
Критерии за датиране
управление, прозопография
Изображения
Текст

Ἀγ[αθ]ῆι τύχ[ηι].
Ατοκράτορι Καίσαρι Μ(άρκῳ) [Ἀντω]-
νίῳ Γορδιανῷ Εὐτυχ<ε>ῖ Εὐσ[εβ<ε>ῖ]
Σεβαστῷ καὶ τὴν θεοφιλεστ[την Αὐ]-
5γοῦσταν γυναῖκα αὐτοῦ Φουρ[ίαν]
Σαβινιανὴν Τρανκυλλείναν, ἡ[γεμο]-
νεύοντος τῆς Θρᾳκῶν ἐπαρχί[ας Πομ]-
πονί(ου) Μαγιανοῦ πρεσβ(ευτοῦ) ((·)) Σεβ(αστοῦ) ((·)) ἀντι[στρα]-
τήγου ἡ λανπροτάτη (!) Θρᾳκῶν μητρό-
10πολις Φιλιππόπολις.
εὐτυχῶς.

..[..]HΙΤYΧ[..]
Α.ΤΟΚΡAΤΟΡΙΚΑIΣΑΡΙM[....]
NIΩΓΟΡΔΙΑNΩΕYΤΥΧ[.]IΕY.[....]
ΣΕΒΑΣΤΩΚΑIΤHNΘΕΟΦΙΛΕΣΤ.[... ..]
5ΓΟYΣΤΑNΓΥNΑIΚΑΑYΤΟYΦΟΥ.[...]
ΣΑΒΙNΙΑNHNΤΡΑNΚΥΛΛΕINΑNH[....]
NΕYΟNΤΟΣΤHΣΘΡAΚΩNEΠΑΡΧI[.. ...]
ΠΟNIMΑΓΙΑNΟYΠΡΕΣΒ · ΣΕΒ · ANΤΙ[....]
ΤHΓΟΥHΛΑNΠΡΟΤAΤΗ(!)ΘΡAΚΩNMΗΤΡO
10ΠΟΛΙΣΦΙΛΙΠΠOΠΟΛΙΣ
ΕYΤΥΧΩΣ
Текст
На добър час! На Император Цезар Марк Антоний Гордиан, щастлив, благочестив, Август и на най-богообичаната Августа, съпругата му Фурия Сабиниана (!) Транквилина, когато управител на провинция Тракия е Помпоний Магиан, Августов легат пропретор, преблестящата метрополия на Тракия Филипопол (издигна тази милиарната колона). Да е на щастие!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
Ἀγ

tag: unclear
αθ

tag: supplied
ῆι

tag: #text
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
τύχ

tag: #text
ηι

tag: supplied
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Αὐτοκράτορι

lemma: Αὐτοκράτωρ
tag: w
Α

tag: #text

tag: unclear
τοκράτορι

tag: #text
Καίσαρι

lemma: Καῖσαρ
tag: w
Μάρκῳ Ἀντω νίῳ Γορδιανῷ

type: emperor
ref: Gordianus
tag: persName
Μάρκῳ

tag: name
Ἀντω νίῳ

tag: name
Ἀντω

tag: supplied
⤦ n: 3

break: no
tag: lb
νίῳ

tag: #text
Γορδιανῷ

tag: name
Εὐτυχεῖ

lemma: εὐτυχής
tag: w
Εὐτυχ

tag: #text
ε

tag: supplied

tag: #text
Εὐσεβεῖ

lemma: εὐσεβής
tag: w
Εὐ

tag: #text
σ

tag: unclear
εβεῖ

tag: supplied
εβ

tag: #text
ε

tag: supplied

tag: #text
⤦ n: 4

tag: lb
Σεβαστῷ

lemma: σεβαστός
tag: w
καὶ

tag: w
τὴν

tag: w
θεοφιλεστάτην

lemma: θεοφιλής
tag: w
θεοφιλεστ

tag: #text

tag: unclear
την

tag: supplied
Αὐ γοῦσταν

lemma: αὐγοῦστα
tag: w
Αὐ

tag: supplied
⤦ n: 5

break: no
tag: lb
γοῦσταν

tag: #text
γυναῖκα

lemma: γυνή
tag: w
αὐτοῦ

lemma: αὐτός
tag: w
Φουρίαν Σαβινιανὴν Τρανκυλλείναν

type: emperor
ref: Tranquillina
nymRef: Φούρια Σαβινιανή Τρανκυλλείνα
tag: persName
Φουρίαν

nymRef: Φούρια
ref: Furia
tag: name
Φου

tag: #text
ρ

tag: unclear
ίαν

tag: supplied
⤦ n: 6

tag: lb
Σαβινιανὴν

nymRef: Σαβινιανή
ref: Sabinia
tag: name
Τρανκυλλείναν

nymRef: Τρανκυλλείνα
ref: Tranquillina
tag: name
,

tag: #text
ἡγεμο νεύοντος

lemma: ἡγεμονεύω
tag: w

tag: #text
γεμο

tag: supplied
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
νεύοντος

tag: #text
τῆς

tag: w
Θρᾳκῶν

type: ethnic
tag: placeName
ἐπαρχίας

lemma: ἐπαρχία
tag: w
ἐπαρχί

tag: #text
ας

tag: supplied
Πομ πονίου Μαγιανοῦ

type: official
ref: PomponiusMagianus
nymRef: Πομπώνιος Μαγιανός
tag: persName
Πομ πονίου

nymRef: Πομπώνιος
ref: Pomponius
tag: name
Μαγιανοῦ

tag: name
Μαγιανοῦ

nymRef: Μαγιανός
ref: Magianus
tag: name
πρεσβευτοῦ

lemma: πρεσβευτής
tag: w

type: dot
tag: g
Σεβαστοῦ

lemma: σεβαστός
tag: w

type: dot
tag: g
ἀντιστρα τήγου

lemma: ἀντιστράτηγος
tag: w
ἀντι

tag: #text
στρα

tag: supplied
⤦ n: 9

break: no
tag: lb
τήγου

tag: #text

tag: w
λανπροτάτη

lemma: λαμπρός
tag: w
(!)

tag: note
Θρᾳκῶν

type: ethnic
tag: placeName
μητρό πολις

lemma: μητρόπολις
tag: w
μητρό

tag: #text
⤦ n: 10

break: no
tag: lb
πολις

tag: #text
Φιλιππόπολις

ref: Phil
tag: placeName
.

tag: #text
⤦ n: 11

tag: lb
εὐτυχῶς

lemma: εὐτυχής
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
3 νω;
4 ην;
6 νην;
7 νε, ης;
9 νπ, ων, μη.
Апарат:
4
Коментар

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.1, 1961.