База за статуя на император Каракала (?), издигната от град Августа Траяна

Паметник III.1556
Автор
Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник
постамент
Материал
варовик
Място на намиране
Стара Загора, преизползван в кула от късноантичната крепостна стена
Произход
Августа Траяна
Размери
вис. 150 см, шир. 52 см, деб. 60 см
Институция и инвентарен номер
Размер на буквите
вис. 4.5 см
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Жанр на надписа
почетен надпис за император - проза
Датиране
196 - 217 г. сл. Хр., вероятно след 212 г. сл.Хр.
Критерии за датиране
управление, ономастика
Изображения
Текст

[Ἀντωνεῖνον?].
[Ἀγαθῆι τύχηι].
[Τὴν] ἀνάστασ[ιν]
[κατὰ δ]όγμα βουλῆ[ς]
5[καὶ δήμ]ου Τραιανέω[ν]
[ἐπὶ συν]αρχίας Αὐρ(ηλίου) [Δη]-
[μητρίου] Απφου καὶ ἐπ[ιμε]-
[λουμένου] τῆς ἀνασ[τά]-
[σεως αὐ]τοῦ ἐκ τῶν [τῆς]
10[π]όλεως.

[..........]
[............]
[...]ANAΣΤΑΣ[..]
[.... .]OΓMΑΒΟΥΛH[.]
5[... ...]ΟΥΤΡΑΙΑNEΩ[.]
[... ...]ΑΡΧIΑΣΑYΡ[..]
[.......]ΑΠΦΟΥΚΑIE.[...]
[........]ΤHΣANΑΣ[..]
[.... ..]ΤΟYEΚΤΩN[...]
10[.]OΛΕΩΣ
Текст
[(Статуя на) Антонин (?). На добър час!] Издигането (на статуята стана) по решение на Съвета и Народното събрание на траянците, при архонтството на Аврелий Деметрий, син на Апф, като той отговаряше и за издигането (на статуята), на разноски на града.
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀντωνεῖνον

tag: supplied
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
Ἀγαθῆι τύχηι

tag: supplied
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχηι

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 3

tag: lb
Τὴν

tag: w
ἀνάστασιν

lemma: ἀνάστασις
tag: w
ἀνάστασ

tag: #text
ιν

tag: supplied
⤦ n: 4

tag: lb
κατὰ

tag: w
δόγμα

lemma: δόγμα
tag: w
δ

tag: supplied
όγμα

tag: #text
βουλῆς

lemma: βουλή
tag: w
βουλῆ

tag: #text
ς

tag: supplied
⤦ n: 5

tag: lb
καὶ

tag: w
δήμου

lemma: δῆμος
tag: w
δήμ

tag: supplied
ου

tag: #text
Τραιανέων

type: ethnic
ref: AugTr
tag: placeName
Τραιανέω

tag: #text
ν

tag: supplied
⤦ n: 6

tag: lb
ἐπὶ

tag: w
συναρχίας

lemma: συναρχία
tag: w
συν

tag: supplied
αρχίας

tag: #text
Αὐρηλίου Δη μητρίου Απφου

type: official
ref: AT013
nymRef: Αὐρήλιος Δημήτριος Απφου
tag: persName
Αὐρηλίου

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
tag: name
Δη μητρίου

ref: Demetrius
nymRef: Δημήτριος
tag: name
Δη

tag: supplied
⤦ n: 7

break: no
tag: lb
μητρίου

tag: supplied
Απφου

ref: Apfou
nymRef: Απφου
tag: name
καὶ

tag: w
ἐπιμε λουμένου

lemma: ἐπιμελέομαι
tag: w

tag: #text
π

tag: unclear
ιμε

tag: supplied
⤦ n: 8

break: no
tag: lb
λουμένου

tag: supplied
τῆς

tag: w
ἀναστά σεως

lemma: ἀνάστασις
tag: w
ἀνασ

tag: #text
τά

tag: supplied
⤦ n: 9

break: no
tag: lb
σεως

tag: supplied
αὐτοῦ

lemma: αὐτός
tag: w
αὐ

tag: supplied
τοῦ

tag: #text
ἐκ

tag: w
τῶν

tag: w
τῆς

tag: w
⤦ n: 10

tag: lb
πόλεως

lemma: πόλις
tag: w
π

tag: supplied
όλεως

tag: #text
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
4 γμ, ου;
5 νε;
7 ου;
8 ησ;
9 ου, ων;
10 ως.
Апарат:
Текстът на надписа е сверен с изданието на Михаилов чрез лично наблюдение от Н. Шаранков и предаден с поправки.
1Кацаров възстановява Ἀντωνεῖνον като в надписа с идентичен текст IGBulg 1557; Михаилов предлага Σευῆρον или Ἀντωνεῖνον; Ботева предлага Γέταν.
1IGBulg дава Αὐρη(λίου) с лигатура ρη, но върху камъка няма следи от ета; срв. съкращението ΑΥΡ (без ета) в добре запазения идентичен надпис IGBulg 1557.
Коментар

Изказвани са предположения, че надписът може да е бил в чест на Каракала, Септимий Север или Гета (към тези предположения би могла да се добави и Юлия Домна). Запазеният текст е идентичен с този върху база за статуя на Каракала от Августа Траяна, издигната под ръководството на първия архонт Аврелий Деметрий и изработена от същия каменоделец (IGBulg 1557). Деметрий е засвидетелстван като пръв архонт и в още един надпис, база на статуя на Юлия Домна, издигната от името на града (IGBulg 1558). Михаилов предполага, че тези статуи може да са издигнати по повод императорско посещение в Тракия през 196, 202 или 214 г. сл.Хр. Името на първия архонт Аврелий обаче насочва по-скоро към дата след едикта на Каракала от 212 г. сл.Хр.

Патронимът на първия архонт, Апф, е характерен за Мала Азия.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.2, 1964.