Почетен надпис за Юлия Домна от града Августа Траяна

Паметник III.1558
Автор
Георги Михаилов, Николай Шаранков
Вид паметник
постамент
Материал
Място на намиране
с. Ковач
Видян в
преписан от Ат. Илиев през 1881 г., сега изгубен.
Произход
Августа Траяна
Размери
Институция и инвентарен номер

No —
Размер на буквите
Разположение на надписа
Декорация
Надпис
Жанр на надписа
почетен надпис за император - проза
Датиране
196 - 217 г. сл. Хр., вероятно след 212 г. сл.Хр.
Критерии за датиране
управление, ономастика
Изображения
Текст

Ἀγαθῆι τύχη[ι].
⸢Μη⸣τέρα κάστρων Ἰου(λίαν) Δόμναν
σεβ(αστὴν) ((·)) ἡ π{τ}όλις ἐπὶ συ⸢ν⸣αρχίας Α[ὐρ(ηλίου)]
Δημητρίου Απφου. εὐτυχῶς.

AΓΑΘHΙΤYΧΗ[Ι]
ΠΤEΡΑΚAΣΤΡΩNIΟΥΔOMNΑN
ΣΕΒ · HΠΤOΛΙΣEΠIΣΥΛΙΑΡΧIΑΣΑ[.. .....]
ΔΗMΗΤΡIΟΥΑΠΦΟΥΕYΤΥΧΩΣ
Текст
На добър час! Градът (издигна статуя на) Майката на военните лагери Юлия Домна Августа по време на архонтството на Аврелий Деметрий, син на Апф. Да е на щастие!
Място на намиране

Google maps

⤦ n: 1

tag: lb
Ἀγαθῆι

lemma: ἀγαθός
tag: w
τύχη[ι]

lemma: τύχη
tag: w
.

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
ΜηΠτέρα

lemma: μήτηρ
tag: w
Μη

tag: corr
Π

tag: sic
τέρα

tag: #text
κάστρων

lemma: κάστρα
tag: w
Ἰουλίαν Δόμναν

type: emperor
ref: Domna
tag: persName
Ἰουλίαν

tag: name
Δόμναν

tag: name
⤦ n: 3

tag: lb
σεβαστὴν

lemma: σεβαστός
tag: w

type: dot
tag: g

tag: w
πτόλις

lemma: πόλις
tag: w
π

tag: #text
τ

tag: surplus
όλις

tag: #text
ἐπὶ

tag: w
συνλιαρχίας

lemma: συναρχία
tag: w
συ

tag: #text
ν

tag: corr
λι

tag: sic
αρχίας

tag: #text
Αὐρηλίου Δημητρίου Απφου

type: official
ref: AT013
nymRef: Αὐρήλιος Δημήτριος Απφου
tag: persName
Αὐρηλίου

ref: Aurelius
nymRef: Αὐρήλιος
tag: name
⤦ n: 4

tag: lb
Δημητρίου

ref: Demetrius
nymRef: Δημήτριος
tag: name
Απφου

ref: Apfou
nymRef: Απφου
tag: name
.

tag: #text
εὐτυχῶς

lemma: εὐτυχῶς
tag: w
.

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура:
2 ων, ου, μν;
4 μη, ου, ου.
Апарат:
Текстът на надписа е предаден според изданието на Михаилов с поправки след сравнение с публикувания препис.
1 Ἀγαθῇ τύχῃ IGBulg, но факсимилето показва приписана йота в ἀγαθῆι, означена с по-висока буква, както е и в други надписи от Августа Траяна като IGBulg 1557.
Коментар

Неясно е дали статуята на Юлия Домна е била издигната по време на управлението на съпруга ѝ Септимий Север или това на сина ѝ Каракала. Според Михаилов е възможно това да е станало при някое от императорските посещения в Тракия (през 202 и 214 г.). Името на първия архонт Аврелий по-скоро насочва към дата след едикта на Каракала от 212 г. сл.Хр.

Първият архонт Аврелий Деметрий, син на Апф, е засвидетелстван в още два надписа върху постаменти за статуи от Августа Траяна: IGBulg 1556, за Септимий Север или Каракала, и IGBulg 1557, за Каракала.

Патронимът на първия архонт Апф е характерен за Мала Азия.

Библиография
Mihailov, Georgius. Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae. T. III.2, 1964.