Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Γάιον Οὐηράνιον

Xml ид: AT034
Име (Гр): Γάιον Οὐηράνιον
Въведен: epidoc xml