Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

За нас


Името на проекта ТЕЛАМОН е вдъхновено от специфичната употреба на думата τελαμών (буквално “поставка за стела”), която в надписите от Тракия и черноморското крайбрежие се използва със значение “плоча с надпис” като синоним на στήλη.


 

Николай Шаранков

асистент в катедра “Класическа филология”, СУ “Св. Климент Охридски”, изследовател-епиграф в Национален археологически институт с музей към БАН, експерт. В изследванията си се занимава с античните надписи от територията на България, културната и социалната история на българските земи през Античността, просопографията на балканските римски провинции, историята на гръцкия и латинския език. По-важни публикации: Language and society in Roman Thrace. - In: Early Roman Thrace = Journal of Roman Archaeology, Suppl. 82), Portsmouth, 2011, 135-155; Notes on Greek Inscriptions from Bulgaria. - Studia classica Serdicensia, 5, 2016, 305-361; Inscriptions from the Middle Strymon Region (4th c. BC - 4th c. AD): New readings and interpretations. - Archaeologia Bulgarica, 24/2, 2020, 79-123.

Димитър Илиев

главен асистент в катедра „Класическа филология“ при СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по старогръцко езикознание и магистър по компютърна лингвистика. научните му интереси са в областта на гръцката поезия, гръцкото и латинско езикознание, Късната античност и дигиталната хуманитаристика; координатор на дейностите по проекта.

Мирена Славова

професор в катедра „Класическа филология” към СУ „Св. Климент Охридски“, консултант. Основните ѝ научни интереси са в областта на гръцкото езикознание и историята на гръцкия език на Балканите и в българските земи в частност. По-важни публикации: Phonology of the Greek Inscriptions in Bulgaria. Steiner Verlag Stuttgart. 2004 (ISBN 3-515-08598-Х); Лексикално-семантично проучване на гръцките надписи от западнопонтийските колонии в българските земи (VI в. пр.н.е.–III в. от н.е.). – Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по класически и нови филологии. Том. 106. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 2013, 5–70; Ἅπαξ εἰρημένα and Other Lexical Rarities in the Greek Inscriptions on the Bulgarian Coast of the Black Sea in Antiquity. – В: Studia classica Serdicensia. Т. V. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. София, 2015, 488–511.

Елина Боева

асистент в катедра Инженерна химия и фармацевтично инженерство, преподавател по латински език в СУ и МУ - София. Координатор на електронното кодиране на надписите в EpiDoc XML. Магистър от специалност “Антична култура и литература” в катедра Класическа филология. Научни интереси в областта на средновековната латинска литература, дигиталната хуманитаристика и история на медицинската терминология.

BEE-STUDIO

Уеб базирани приложения и сайтове, дизаин, рекламни и комуникациони решения.

Дизайн и изпълнение на системата ТЕЛАМОН

Лице за контакти по проекта Иван Амзов.

bee-studio.eu

За системата кодираха:

Стоян Петров - студент

Петър Иванов - безработен

И тн..