Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Πόπλιος Οὐίρδιος Βάσσος

Xml ид: Bassus
Име (Гр): Πόπλιος Οὐίρδιος Βάσσος
Въведен: epidoc xml