Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Μᾶρκον Ἀντώνιον Γορδιανὸν

Xml ид: Gordianus
Име (Гр): Μᾶρκον Ἀντώνιον Γορδιανὸν
Въведен: epidoc xml