Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Φουρίας Σαβεινιανῆς Τρανκυλλίνης

Xml ид: Tranquillina
Име (Гр): Φουρίας Σαβεινιανῆς Τρανκυλλίνης
Въведен: epidoc xml