Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρηλίου Κοίντου Κοίντου

Xml ид: AT329
Име (Гр): Αὐρηλίου Κοίντου Κοίντου
Въведен: epidoc xml