Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Λουκίου Καττίου Κέλερος

Xml ид: Catius
Име (Гр): Λουκίου Καττίου Κέλερος
Въведен: epidoc xml