Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Μουκιανὸς Δορζα

Xml ид: AT036
Име (Гр): Μουκιανὸς Δορζα
Въведен: epidoc xml