Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Δισκοδουρατέραι

Име (Гр): Δισκοδουρατέραι
Име (Ен): Discoduraterae
Име (Бг): Дискодуратера
Pleiades: https://pleiades.stoa.org/places/216803
Въведен: authority