Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρήλιος

Xml id: Aurelius
Име (Гр): Αὐρήλιος
Въведен: epidoc xml