Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Μᾶρκος

Xml id: Marcus
Име (Гр): Μᾶρκος
Въведен: epidoc xml