Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Οὐεττίος

Xml id: Vettenius
Име (Гр): Οὐεττίος
Въведен: epidoc xml