Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Φλαουιανός

Xml id: Flavianus
Име (Гр): Φλαουιανός
Въведен: epidoc xml