Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Μουκιανός

Xml id: Mucianus
Име (Гр): Μουκιανός
Въведен: epidoc xml