View Findspot form,

Xml id: Svoboda
Name (en): Svoboda
Name (Bg): Свобода
Location: 42.23333, 25.43333
Input: authority