Ancient Greek Inscriptions

from Bulgaria

Klada Bg

About us


Името на проекта ТЕЛАМОН е вдъхновено от специфичната употреба на думата τελαμών (буквално “поставка за стела”), която в надписите от Тракия и черноморското крайбрежие се използва със значение “плоча с надпис” като синоним на στήλη.

Nikolay Sharankov

is an Assistant Professor at the Deparment of Classic to the University of Sofia and epigraphist resercher at the National Archaeological Institute with Museumq project expert. In his research, he deals with the ancient inscriptions from nthe territory of Bulgaria, as well as the social and cultural history of Bulgarian lands in Antiquity, the prosopography of the Balkan Roman provinces, the history of Greek and Latin. Some of his most important publications  are: Language and society in Roman Thrace. - In: Early Roman Thrace = Journal of Roman Archaeology, Suppl. 82), Portsmouth, 2011, 135-155; Notes on Greek Inscriptions from Bulgaria. - Studia classica Serdicensia, 5, 2016, 305-361; Inscriptions from the Middle Strymon Region (4th c. BC - 4th c. AD): New readings and interpretations. - Archaeologia Bulgarica, 24/2, 2020, 79-123. 

Dimitar Iliev

is an Assistant Professor at the Department of Classic to the University of Sofia. He holds a PhD in Greek Linguistics and MA in Computational Linguistics. His scholarly interests are in the fields of Greek poetry, Greek and Latin linguistics, Late Antiquity, Digital Humanities. Among his publications on the topic is Language Contact, Bilingualism, and Communication in Thrace and Moesia inferior, 1st–4th c. AD. - In: Communications and Commerce in the Balkans from Alexander the Great to Alexander Battenberg. Papers of the American Research Center in Sofia, vol. 1 (2014), 135-148.

Mirena Slavova

Professor at the Department of Classic to the University of Sofia, project advisor. Her main scholarly interests are in thne fields of Greek Linguistics and the history of the Greek language on the Balkans and in the lands of today’s Bulgaria in particular. More important publications: Phonology of the Greek Inscriptions in Bulgaria. Steiner Verlag Stuttgart. 2004 (ISBN 3-515-08598-Х); Лексикално-семантично проучване на гръцките надписи от западнопонтийските колонии в българските земи (VI в. пр.н.е.–III в. от н.е.). – Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по класически и нови филологии. Том. 106. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 2013, 5–70;  Ἅπαξ εἰρημένα and Other Lexical Rarities in the Greek Inscriptions on the Bulgarian Coast of the Black Sea in Antiquity. – В: Studia classica Serdicensia. Т. V. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. София, 2015, 488–511.

Elina Boeva,

Assistant professor in  the Department of Chemical and Pharmaceutical Engineering, teaching Latin in Sofia University and Medical University - Sofia. Coordinator of the encoding of the inscriptions in the project. MA in Antique Culture and Literature in the Department of Classical Philology. Scholarly interests in the fields of Medieval Latin Literature, Digital Humanities and History of Medical Terminology.

BEE-STUDIO

Уеб базирани приложения и сайтове, дизаин, рекламни и комуникациони решения.

Дизайн и изпълнение на системата ТЕЛАМОН

Лице за контакти по проекта Иван Амзов.

bee-studio.eu