Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, ξένε

Дума: ξένος
Форма: ξένε
Език: grc
Въведен: epidoc xml