Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, ἡγεμονεύοντος

Форма: ἡγεμονεύοντος
Език: grc
Въведен: epidoc xml