Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, ἀνέθηκεν

Форма: ἀνέθηκεν
Език: grc
Въведен: epidoc xml