Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρηλίου Δημητρίου Απφου

Xml ид: AT013
Име (Гр): Αὐρηλίου Δημητρίου Απφου
Въведен: epidoc xml