Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Σευῆρον

Xml ид: Severus
Име (Гр): Σευῆρον
Въведен: epidoc xml