Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρηλίου Ἀπολλωνίδου Ἀπολλοδώρου

Xml ид: AT016
Име (Гр): Αὐρηλίου Ἀπολλωνίδου Ἀπολλοδώρου
Въведен: epidoc xml