Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Λουκίου Αὐρηλίου Οὐήρου

Xml ид: LuciusVerus
Име (Гр): Λουκίου Αὐρηλίου Οὐήρου
Въведен: epidoc xml