Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Αὐρήλιος Ἀσκληπιάδης

Xml ид: AT049
Име (Гр): Αὐρήλιος Ἀσκληπιάδης
Въведен: epidoc xml