Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Κενδρεισηϊς

Xml id: Kendriseis
Име (Гр): Κενδρεισηϊς
Въведен: epidoc xml