Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Δισκοδουρατέραις

Име (Гр): Δισκοδουρατέραις
Въведен: epidoc xml