Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Φιλιπποπολείτης

Xml id: Phil
Име (Гр): Φιλιπποπολείτης
Въведен: epidoc xml