Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Ουηράνιος

Xml id: Veranius
Име (Гр): Ουηράνιος
Въведен: epidoc xml