Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Φηλικίσσιμα

Xml id: Felicissima
Име (Гр): Φηλικίσσιμα
Въведен: epidoc xml