Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Οὐαλεριανός

Xml id: Valerianus
Име (Гр): Οὐαλεριανός
Въведен: epidoc xml