Антични гръцки надписи

от територията на България

Klada Bg

Преглед 1 форма, Κάνδιδος

Xml id: Candidus
Име (Гр): Κάνδιδος
Въведен: epidoc xml